Prof. dr sci. med. Jovica Milovanović

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, UKCS

Predsednik Društva Laringologa Srbije

Prof. Jovica Milovanović je zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 1994. godine. Kao redovni profesor predaje na katedri za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu. 

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1992. godine. Magistarske studije je završio 1997. godine, a potom je 2007. godine odbranio i doktorsku disertaciju na istom fakultetu.

Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije je položio aprila 1998. godine sa odličnim uspehom.

Akademska karijera Prof. Jovice Milovanovića na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je izborom u zvanje asistenta na predmetu otorinoloringologija  1998. godine. U zvanje docenta izabran je 2008. godine, potom 2013. godine u zvanje vanrednog profesora. Januara 2020. Izabran je u zvanje redovnog profesora.

 U okviru stručnog usavršavanja u relevantnim centrima završio je edukacione kurseve ,,Funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina  (Prof. Stamberger, Beograd, 2002, Grac 2005); Kurs hirurgije larinksa 2003. godine na Institutu za Onkologiju Portugalije u Lisabonu na ORL odeljenju (Prof. Joao Olias) i Internacionalni kurs laserske hirurgije u ORL juna 2003. godine u Univerzitetskoj bolnici Louvain-Mont-Godinne, u Belgiji (Prof. Mark Remacle). Dalju edukaciju u oblasti laringologije obavljao je i na Teikyo Univerzitetu u Tokiju  na ORL odeljenju  (Prof. Toshihiro Tsuzukua) u toku 2004 godine gde se usavršavao u laserskoj i klasičnoj hirurgiji larinksa. U toku 2005. godine boravio je na Evropskom Onkološkom Institutu Gustave- Roussy u Villejuif-u na ORL odeljenju koje se bavi malignim bolestima ORL regije.

Kao autor i koautor objavio je 172 naučne publikacije, od kojih 43 u časopisima sa JCR liste, najvećim delom iz oblasti laringologije kojom se uže bavi, i to posebno malignim oboljenjima ove regije. Takođe, koautor je u 15 knjiga i udžbenika.

  • Načelnik odeljenja je Klinike za ORL i MFH KCS od 2006. godine.
  • Osnivač je i predsednik Udruženja laringologa Srbije od 2015. godine  
  • Član je Odbora za klasifikaciju i nomenklaturu operacija larinksa u Evropskom udruženju laringologa
  • Dobitnik je Nagrade grada Beograda za najvrednija dostignuća iz oblasti medicine u 2017. godine kao koautor za poglavlje u knjizi Đukić V, Milovanović J. (urednici) Karcinomi larinksa
  • Održao je više pozivnih predavanja na Evropskim Kogresima laringologa.
  • Stručni je konsultant Kliničkog centra Banja Luka, Republika Srpska za oblast laringologija – onkologija od 2019. godine.
  • Saradnik je na projektu Ministarstva za nauku RS pod nazvom: Funkcionalno-morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom, rukovodilac prof. Vladimir Obradović 2011-projekat je u toku.
  • Izvršavao je funkciju Pomoćnika direktora Kliničkog centra Srbije od 2018 do 2021. godine. Februara 2021.godine je od strane Vlade Republike Srbije izabran za Zamenika Generalnog direktora Kliničkog Centra Srbije godine.
  • Funkciju zamenika direktora Klinike za ORL i MFH KCS obavljao je u periodu od 2009 do 2013. godine.
  • U periodu od 2013-2017. godine bio je član Centralne komisije za lekove RFZO-a.