Prof. dr sci. med. Vojko Đukić

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, UKCS

Predhodni predsednik Društva Laringologoga Srbije

Profesor Vojko Đukić je redovni profesor na Katedri za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.  Bio je zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 1981. do 2020. godine. nakon čega se penzionisao.

Obrazovanje

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine. Završio je specijalizaciju iz otorinolaringologije i položio specijalistički ispit 1986. godine sa odličnim uspehom. Magistarske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je odbranom magistarske teze “Operacijska provera kliničkih i endoskopskih metoda pregleda u proceni lokalizacije i proširenosti malignih tumora larinksa” 1985. godine. Doktorsku disertaciju “Komparativna studija klasične i laserske hirurgije u restauraciji larinksnih funkcija kod obostranih paraliza glasnica” odbranio je 1995. godine.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je za asistenta pripravnika 1987. godine, za asistenta 1991., za docenta 1995. i za vanrenog profesora 2000.godine.  Za redovnog profesora izabran je 2005. godine. Bio je šef je Katedre za redovnu nastavu za predmet Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom od 2004. do 2013. godine.

Stručno usavršavanje iz laserske hirurgije u otorinolaringologiji pohađao je na Southampton University Hospital  tokom 1990. godine i u The Royal National Throat Nose and Ear Hospital tokom 1990. i 1993. godine.

Autor, koator ili urednik je 256 stručno-naučnih radova i 19 knjiga, monografija i udžbenika.

 • Osnivač je i prvi predsednik Udruženja Laringologa Srbije.
 • Organizator je i učesnik u više okruglih stolova sa raznovrsnom otorinolaringološkom i posebno laringološkom problematikom. Održao je 45 pozivnih predavanja na međunarodnim evropskim i svetskim kongresima.
 • Organizator je međunarodnih naučnih skupova u Beogradu povodom Svetskog dana glasa, koji se održavaju svake godine u aprilu.
 • Dobitnik je Nagrade grada Beograda za najvrednija dostignuća iz oblasti medicine u 2017. godine kao urednik knjige Đukić V, Milovanović J. (urednici) Karcinomi larinksa
 • Od 1993. godine je bio šef Jedinice za bronhoezofagologiju, a od 2002. godine načelnik Odjeljenja za endoskopiju sa dnevnom bolnicom. Od 2001. do 2013. godine bio je direktor Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju. Direktor Kliničkog centra Srbije bio je od 2001. do 2008. godine.
 • Na Medicinskom fakultetu u Banjaluci je bio redovni profesor i šef Katedre za predmet otorinolaringologija od 2005. do godine.
 • Savetnik za razvoj Univerzitetskog Kliničkog centra Banja Luka.
 • Bio je predsednik Udruženja otorinolaringologa Srbije i Crne Gore od 2002. do 2006. godine.
 • Član je Srpskog lekarskog društva i Otorinolatringološke sekcije SLD od 1981. godine. Potpredsednik Otorinolaringološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2000-2004. godine. Predsednik ORL sekcije SLD od 2008-2014. godine.
 • Član je Francuskog udruženja za Otorinolaringologiju i Evropskogudruženja laringologa (ELS). Član je Komiteta za  standardizaciju i unapredjenje laserske hirurgije u laringoloskoj onkologiji Evropskog udruženja laringologa (ELS)
 • Bio je član je uredništva časopisa Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery – zvanični časopis Američke akademije za otorinolaringologiju – hirurgiju glave i vrata iAmeričke akademije za otorinolaringološku alergologiju (CC), Acta chirurgica Iugoslavica (Medline),Vojnosanitetski pregled – VMA(SCIE), Acta Otorhinolaryngologica Serbica.
 • Član je Evropske akademije nauka u Beču, kao i Akademije za nauku i umjetnost Republike Srpske.
 • Nosilac je najvišeg priznanja Srpske pravoslavne crkve – Ordena Svetog Save I reda.